Helse-, miljø- og trivselskartlegging

Kvart 3. år gjennomfører Bedriftshelse1 ei kartlegging av organisasjonens fysiske og psykiske arbeidsmiljø ved hjelp av spørjeskjema og samtalar.
Dette er for å avdekka eventuelle utfordringar som må jobbas med, og for å finna best mogleg løysingar for dei tilsette.

Siste kartlegging var i 2013 :