Semesteravgift

Det går fram av Lov om studentsamskipnader og forskrifta til lova at alle studentar skal betale ei semesteravgift til studentsamskipnaden som dei høyrer til. Det er høgskulen som krev inn avgifta, som må vere betalt innan fastsett frist for å kunne delta i undervisning og melde seg opp til eksamen.

Semesteravgifta er med på å finansiere velferdstilboda som SISOF tilbyr. Avgifta vert vedteken av styret for SISOF og endringar skal godkjennast av Utdanningsdepartementet.

Mesteparten av semesteravgifta går direkte tilbake til studentane som støtte til helsekassen og studentorganisasjonane gjennom Studentparlamentet.

For haust- og vårsemesteret 2014/15 er semesteravgifta kr 450,-.

Semesteravgift skal betalast til den studentsamskipnaden utdanningsinstitusjonen er knytta til, om ikkje anna går fram av § 18 i forskrifta.  Studentar som er tatt opp ved fleire utdanningsinstitusjonar skal betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjonen der flest studiepoeng vert avlagt.  Alle studentar ved ein studentsamskipnad skal betale den same semesteravgifta.

Det står vidare:

"Plikt til å betale semesteravgift - Følgende personer skal betale semesteravgift:
a) En person som er tatt opp til studier ved en eller flere utdanningsinstitusjoner i Norge som til sammen er normert til 15 studiepoeng eller mer per semester.
b) Enhver som melder seg opp til eksamen.

En person som er tatt opp til studier som til sammen er normert til mindre enn 15 studiepoeng per semester, kan velge å betale semesteravgift.

Studenter som er i fødselspermisjon, jf. universitets- og høyskolelovens § 4-5, kan velge å betale semesteravgift.

Doktorgradskandidater som får støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene i sjette del i forskriftene til lov om utdanningsstøtte til elever og studenter, gjennom NUFU-programmet eller andre NORAD-finansierte programmer kan velge å betale semesteravgift.

§ 18 Fjernundervisningsstudenter og studenter ved desentraliserte studier
Studenter som følger undervisning som er organisert som fjernundervisning og som ikke er bosatt i nærheten av den utdanningsinstitusjon der de avlegger eksamen, kan velge å betale semesteravgift til studentsamskipnad som har tilbud ved bostedet.

Ansvarlig utdanningsinstitusjon kan bestemme at studenter ved et desentralisert studium skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden som har tilbud ved undervisningsstedet.  Et slikt vedtak forutsetter en avtale med studentsamskipnaden på undervisningsstedet."