Sikker jobb analyse (SJA)

Kva er sikker jobb analyse?

Ein SJA er ei analyse av risikoelementa i ei spesifikk arbeidsoppgåve.
Her skal det vurderas mogleg risiko, kva opplæring det eventuelt er krav til for å gjennomføre oppgåva og kva tiltak/utstyr som må til for å kunne utføre arbeidet sikrast mogleg.

Når skal ein nytta sikker jobb analyse? 

Analysen skal nyttas når ein skal utføra arbeidsoppgåver som ikkje inngår i den daglege rutinen, og som difor ikkje er medrekna i den opprinnelege risikovurderinga for arbeidet ditt. Analysen skal fyllas ut før ein startar på arbeidsoppgåva og leggas i HMS-permen med kopi til administrasjonen.