Stoffkatotek

Kva er eit stoffkartotek?

Stoffkartoteket er en samling av sikkerhetsdatablader for farlige kjemikalier som brukes i virksomheten. Kartoteket skal også inneholde informasjonsblad for andre helseskadelige stoffer samt helsefarlig biologisk materiale.
— Arbeidstilsynet

I SISOF har vi permar med sikkerheitsdatablad på kvar avdeling, som oppbevaras i lag med avdelingas kjemikaliar.
I tillegg har vi eit komplett kartotek for heile organisasjonen med risikovurdering av kvart kjemikalie på eit nettbasert system hjå EcoOnline.

Alle tilsette skal ha sett EcoOnlines opplæringsvideo om bruk av stoffkartotek og navigering på brukarsida.

EcoOnline opplæringsvideo

Innlogging EcoOnline

For å logga deg inn treng du følgjande informasjon:
Vår firmakode: 14417
Brukarnamn: Stoffkartotek
Passord: Sisof123

Klikk her for å komma til innlogging hjå EcoOnline

Sikkerheitsdatablad

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier.
— Arbeidstilsynet

Eit sikkerheitsdatablad har fleire punkt som seier noko om korleis ein bør forholda seg til kjemikaliet.

Databladene skal inneholde 16 obligatoriske punkt:

 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
 2. Fareidentifikasjon
 3. Sammensetning/opplysningar om bestanddeler
 4. Førstehjelpstiltak
 5. Brannslokkingstiltak
 6. Tiltak ved utilsikta utslipp
 7. Handtering og lagring
 8. Eksponeringskontroll / personleg beskyttelse
 9. Fysiske og kjemiske eigenskapar
 10. Stabilitet og reaktivitet
 11. Toksikologiske opplysningar
 12. Økologiske opplysningar
 13. Instrukser om disponering
 14. Transportopplysningar
 15. Regelverksmessige opplysningar
 16. Andre opplysningar

 

Innkjøpsrutiner

Går avdeling til innkjøp av eit nytt kjemikalie skal det meldas frå om slik at det kjem inn i registeret i EcoOnline og datablad kjem inn i permen.

Melda frå kan du gjere her:

Korleis skal kjemikaliet nyttast og til kva?
Kor mange liter/kg forventas å ha på lager?
Kor mange liter/kg forventes brukt per år?
Meldt inn av *
Meldt inn av